Πλαίσια Μάθησης και Αξιολόγηση

Σημείωση: Σε περίπτωση που σε κάποιο μάθημα πραγματοποιηθούν περισσότερα από τα διαγωνίσματα που αναφέρονται ρητά στο πλαίσιο μάθησης, θα ληφθούν υπόψη για σκοπούς εξαγωγής του βαθμού τετραμήνου τα διαγωνίσματα με την πιο ψηλή βαθμολογία.

Για παράδειγμα:

Στο πλαίσιο μάθησης υπάρχει πρόνοια για 1 διαγώνισμα. Πραγματοποιήθηκαν τελικά 2 διαγωνίσματα με βαθμούς 14 και 16. Στη βαθμολογία τετραμήνου θα ληφθεί υπόψη το διαγώνισμα με βαθμό 16.


Πλαίσια Μάθησης

Αξιολόγηση

Νέα Ελληνικά Νέα Ελληνικά
Ιστορία Ιστορία (εξεταζόμενο), (μη εξεταζόμενο)
Μαθηματικά Μαθηματικά
Πληροφορική Πληροφορική
Σχεδιασμός και Τεχνολογία Σχεδιασμός και Τεχνολογία
Οικονομικά Οικονομικά
Φυσική Φυσική
Χημεία Χημεία
Βιολογία Βιολογία
Αρχαία Ελληνικά Αρχαία Ελληνικά (εξεταζόμενο), (μη εξεταζόμενο)
Αγγλικά  
Αγγλικά - Assessment  
Γαλλικά  
Γερμανικά    
Εικαστικές Τέχνες Εικαστικές Τέχνες
Θρησκευτικά  
Θεατρολογία  
Μουσική  
Φυσική Αγωγή  
Γεωγραφία Γεωγραφία